Verkoopsvoorwaarden

Offerte

De offerte is drie maanden geldig en af te rekenen vanaf vermelde datum. Hiermee aanvaardt u de algemene voorwaarden. 

Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW (tarief aan 21% of 6% voor een privéwoning die ouder is dan 10 jaar). 

Factuur

De prijs van de werken wordt gefactureerd op maandelijkse basis, tenzij anders overeengekomen. U betaalt uw factuur binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst. 

De opdracht is geen resultaatsverbintenis. De werken worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard door de werken in gebruik te nemn of door de factuur te betalen.

Is het totaalbedrag hoger dan 500.000 euro? Licht HB Geo dan in zodat onze arbeiders zich verplicht registreren voor de aanvang van de werken. 

Wat stelt u ter beschikking voor de boringen of waarmee moet u rekening houden?

 • HB Geo baseert de berekeningen op het vermogen dat u doorgeeft bij 1850 draaiuren per jaar of anders vermeld op offerte. 
 • HB Geo rekent op water (3000l/u), elektrische aansluiting (2P 230Volt) en parkeergelegendheid van 35m voor onze vrachtwagen.
 • De plaats van boring is toegankelijk voor een rupsvoertuig met buitenafmetingen 2.6 m x 10.5 m x 3.4 m, mast in werking kan tot 11 meter hoog zijn en weegt 17 ton.
 • U beschermt kwetsbare gevels die op minder dan 5 meter van de boorpunten staan om vlekken van de werken te voorkomen.
 • De boorplaats is niet vergraven, verhard, rommelig of verontreiningd.
 • HB Geo voert de boringen uit vanaf maaiveldniveau.
 • Het waterpeil van de freatische waterlaag bevindt zich minimum 1,5 meter onder het niveau van het booroppervlak. 
 • Het waterpeil van de onderliggende spanningslagen ligt op minimum 0,5 meter onder het aanzetboorniveau. 
 • Doorvoeren (diameter 90 of 110) of wachtleidingen zijn vlot toegankelijk voor onze HDPE-leidingen indien u deze voorziet. Voorkeur voor wachtleiding gaat naar gladde buizen en gladde energiebochten (diameter 110 of 125).

Indien u hier geen rekening mee houdt, rekent HB Geo 150 euro per boorploeg per uur. Bemalingen zijn niet voorzien.

Vergunning Vlarem

Wanneer u grondboringen bestelt, verifieert HB Geo of het dieptecriterium van het opgegeven adres niet is overschreden. De werken zijn niet opgenomen het Vlarem wanneer de geothermische grondboringen ondieper zijn dan het dieptecriterium en buiten een beschermingszone zijn. HB Geo, erkend boorbedrijf, staat in voor de uitvoering van de boringen conform de wetgeving en maakt de boorgegevens over aan de bevoegde instanties. 

De bouwheer moet wel een vergunning bij de gemeente aanvragen voor boringen die dieper zijn gelegen in een beschermingszone, of die dieper zijn dan het dieptecriterium. Reken wel op een termijn van drie à vier maanden voor een antwoord op uw vergunningsaanvraag. Indien de verkregen vergunning een andere uitvoering vraagt, past HB Geo de offerte aan. 

Omgeving onderzoeken

Op de website van de Vlaamse Overheid kan u zelf het dieptecriterium van het werfadres nakijken. 

Het is aan de opdrachtgever om na te kijken of er op de boorplaats of de nabije omgeving reeds geothermische boringen zijn geplaatst. HB Geo raadt een minimale afstand van 7 meter aan. 

Garantie

HB Geo biedt een garantie van 10 jaar op constructiefouten bij geothermische boring onder normaal gebruik.

De aannemer garandeert de opdrachtgever:

 • Grondboringen uitvoeren in overeenstemming met de code van goede praktijk, volgens de regels van vakmanschap en met materialen die beantwoorden aan de normen voor geothermische boringen.
 • Voor apparaten en pompen gelden enkel de garanties van de fabrikant.

Elke garantie vervalt wanneer door derden aan de put of pomp wordt gewerkt, zonder voorafgaande afspraken of wanneer de richtlijnen hierover niet worden gevolgd. 

Schade

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade wanneer de boorpunten foutief zijn uitgezet of markeringen van ondergrondse leidingen, kabels, funderingen onduidelijk zijn. Alsook voor zettingen van aanpalende gebouwen en alle schade aan derden die ontstaat ten gevolge van water aan de ondergrond. 

HB Geo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade van grondwaterverlaging, het geloosde water en de corroderende werking van het water. De aansprakelijkheid van HB Geo blijft beperkt tot onze verzekeringscontracten en volgens de voorwaarden daarin vervat. 

HB Geo verleent geen tussenkomst in de vrijstelling bepaald in de verzekeringspolis van de opdrachtgever. De aannemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor burenhinder in de zin van art. 544 BW. – foutloze aansprakelijkheid. 

Privacyverklaring overeenkomst en marketing

Uw persoonsgegevens (naam, telefoonnummer, e-mailadres) worden door HB Geo BV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De verwerking gebeurt steeds door de zaakvoerder.

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@hbgeo.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u op dit ogenblik bekijkt. Door de webpagina te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud op deze website (teksten, beeldmateriaal en links) is door HB Geo met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. HB Geo kan echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie.

HB Geo is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

HB Geo is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van HB Geo. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Indien u nog vragen of twijfels heeft, neem dan gerust contact op met HB Geo. U vindt de contactgegevens op de contactpagina van deze website.

Cookie policy

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Verwijderen van tracking cookies geplaatst door derden

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookies and you: https://www.cookiesandyou.com
Your Online Choices: http://www.youronlinechoices.eu